Algemene voorwaarden

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen bij acceptatie van de offerte, en die prevaleren op de gebruikelijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

 

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend tot uitdrukkelijke aanvaarding.

 

 1. Elke bestelling verbindt de klant op onherroepelijke wijze. Het stopzetten van een opdracht verbindt de klant ertoe de gemaakte kosten integraal te vergoeden, onafgezien welke andere schadevergoeding dan ook.

 

 1. Alle concepten en realisaties blijven steeds exclusief eigendom van PIXED. Van reproductierecht wordt enkel afstand gedaan voor de exact en vooraf bepaalde aanwending, tenzij anders vermeld in afzonderlijk contract.

  PIXED beschikt over het recht om opnames te gebruiken voor demo-doeleinden.

 

 1. De klant krijgt vooraf elke productie ter goedkeuring. Het weglaten van deze stap of handelen onder tijdsdruk gebeurt op volle verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Extra kosten verbonden aan het werken onder tijdsdruk zullen evenals auteurscorrecties integraal worden aangerekend aan het dan geldend uurtarief.

 

 1. Het niet-nakomen van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot weigering van de opdracht of vordering van schadevergoeding indien de niet nakoming niet te wijten is aan PIXED.

 

 1. Offertes gelden voor 30 kalenderdagen doch kunnen onder bepaalde omstandigheden en bij schriftelijke vermelding steeds gewijzigd worden.

 

 1. PIXED kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolmaaktheden, conceptiefouten, vergissingen of tekortkomingen, alsook niet voor de daaruitvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. De opdrachtgever is persoonlijk verantwoordelijk t.o.v. derden voor de schade die veroorzaakt wordt door de inhoud van zijn communicatie. Hij vrijwaart PIXED voor alle bedragen waartoe zij zou kunnen veroordeeld worden, inclusief de gerechtskosten.

 

 

 

 1. Al onze facturen zijn contant of via bankoverschrijving te betalen op het adres vermeld op de factuur en dit binnen 30 kalenderdagen na verzending van de factuur, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij niet betaling volgt er automatisch een schadevergoeding van 10% op het openstaande saldo en dit met een minimum van 100 Euro.  Vervolgens zijn er ook intrest verschuldigd van 8% op jaarbasis vanaf de vervaldatum.

 

 1. Het leveren van prestaties op een latere dan de voorziene datum kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden zijn tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst, noch recht geven op enige schadevergoeding.

 

 1. Bij verzuim van betaling op de voorziene vervaldag, zal zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het totale factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 6% per 21 dagen, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur, of vanaf de voorziene vervaldag.

 

 1. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswegen onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. 1 Elk geschil zal worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

 

 1. Klachten in verband met levering van prestaties moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.

 

 1. Bij overdracht van beeldmateriaal en van de rechten van dit beeldmateriaal zal een kost aangerekend worden van 15% van de totaalfactuur van die opdracht met een minimum van 350 euro excl. BTW.